Polira River – автобалсам 10л

15.00лв.

Полира Ривър 10кг е автобалсам, който се разрежда и се използва за външно почистване на автомобила.

Може да се нанесе с разтъркване с четка или гъба.

Описание

Универсален концентриран миещ препарат за широка професионална употреба. Подходящ е за ръчно измиване на всякакви видове миещи се повърхности/съдове и прибори, подове/. Успешно премахва замърсяванията по повърхността на автомобилите. Осигурява бързо, икономично и ефикасно почистване. Безвреден за кожата на ръцете.

Съдържа: натриев хидроксид, алкил бензенсулфонова киселина, натриев лаурет сулфат. Разрежда се 1:50 – 1:100.

H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите!

P305 +P351+P338+P310- ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате и се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P501 – Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната уредба.

Допълнителна информация

Тегло 10.1 кг