Polira Interior cleaner – за пране на дамаски 5кг

28.00лв.

Полира интериор клийнър 5кг е препарат за изпиране на текстилните части на автомобила – седалки, мокети, врати. Подходящ за спрей-екстракторна машина.

Ефективно отстранява замърсяванията по седалките и мокетите, които се натрупват след ежедневна употреба.

 

 

Описание

Interior Cleaner е концентриран препарат за почистване вътрешността на купето и седалките на автомобила. Разрежда се от 1:5 до 1:10 в зависимост от замърсяването на повърхността, която се третира.

Съдържание: Нейоногенни ПАВ < 5%, анионни ПАВ < 5%, парфюм.

H319 – Предизвиква сериозно дразнене на очите!

P262 – Да се избягва контакт с очите и кожата!

P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила и предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате.

P312 – При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Допълнителна информация

Тегло 5.1 кг