Polira Forte – агресивен обезмаслител 5кг

26.00лв.110.00лв.

Обезмаслител за почистване на неорганични масла (автомобилни) – концентрат.

 

 

Код: Няма Категория:

Описание

Обезмаслител „Forte“ е силно концентриран препарат с обезмасляващо действие. Лесно почиства и отстранява всякакъв тип упорити замърсявания.

Разрежда се от 1:3 до 1:10 в зависимост от замърсяването, което се третира. След нанасяне се изплаква с вода. Съдържа натриев хидроксид и натриев метасиликат.

H314 – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

EUH 071 – Корозивен за дихателните пътища!

P260 – Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазна маска. P284 – Носете респираторни предпазни средства!

P301+P330+P331+P310 – При поглъщане: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане! Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P303+P361+P353+P310 – При контакт с кожата/косата: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода.

P305+P351+P338+P310 – При контакт с очите: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължете да промивате и се обадете на лекар.

 

Допълнителна информация

Тегло 5.1 кг
Опаковка

Туба 25кг, Туба 5кг